Nowenna do Matki Bożej Bolesnej Łaskami Słynącej w Skrzatuszu

 

Rozpoczęcie nowenny 

(wskazane jest, aby w pierwszy i ostatni dzień przystąpić do 
Spowiedzi i Komunii św.)

Przybądź duchu św. - pieśń

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

O. I odnowisz oblicze ziemi. 

Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem 
Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest 
prawe i Jego pociecha zawsze się radować. 

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Modlitwy wstępne na każdy dzień.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i na wieki wieków.

Amen

O najlepsza Matko, Pani nieba i ziemi,
łaskawa Opiekunko nasza w cudownym wizerunku 
w Skrzatuszu upadam upadam w pokorze u stóp Twojego
tronu i proszę Cię z głęboką czcią i dziecięcą ufnością,
abyś raczyła zwrócić na mnie swoje miłościwe 
oczy i z macierzyńską miłością i łaskawością przyjęła
to moje skromne nabożeństwo, jakim jest niniejsza
nowenna odprawiana ku Twojej czci.

W głębokiej skrusze błagam Cię, o Matko
Najświętsza, abyś mi raczyła wyjednać u Twojego Syna
Jezusa Chrystusa, łaskę, o którą proszę, jeżeli jest to
zgodnie z najświętszą wolą Bożą.

 

Dzień pierwszy

Niepokalana Wspomożycielko, Matko Syna Bożego
i Matko moja! Twoja wielka wiara i zaufanie do 
Bożych wyroków stała się początkiem Bożego dzieła
zbawienia ludzkości. Uproś mi u Syna Swojego wielki 
dar żywej wiary, abym mógł z całym oddaniem
odpowiadać na Boże wezwanie i przyjmować objawione
przez Niego prawdy, jako podstawę i zasadę mego
Życia i postępowania na codzień.
Niech za Twą przyczyną spłynie na mnie Boże
Błogosławieństwo jako owoc szczerej i mocnej wiary
i niech mnie umacnia i daje siłę w każdej chwili życia.
Niech moje myśli, słowa i czyny staną się wyrazem
głębokiej i żywej wiary oraz widzialnym świadectwem 
wobec ludzi, że Jezus Chrystus jest moją Drogą Prawdą
i Życiem.

Amen.

(7 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...)

Modlitwa do Matki Bożej Skrzatuskiej

Dzień drugi   


 Niepokalana Wspomożycielko, Matko nadziei!
 
Wśród burz i życiowych nawałnic, gdy duch nasz tak
 
często upada i poddaje się zwątpieniu, zwracamy swe
 
oczy ku Tobie, któraś zawierzyła Bogu w najcięższych
 chwilach swego życia i otrzymałaś nagrodę godną
 
Twej nadziei. Uproś mi u Pana żywą nadzieję, abym
 
rozwijając dar otrzymany na chrzcie Świętym, umiał
 
przejść przez morze doświadczeń życiowych wpatrzony
 
w Twój przykład. Bądz moją przewodniczką i gwiazdą
 
przewodnią. Nadzieja oglądania Boga niech mi towarzyszy
 
we wszystkich okolicznościach życia i niech mi pomaga
 
umacniać innych w drodze do nieba.        

  Amen.        

         (7 Zdrowaś, Chwata Ojcu i Modlitwa jak w pierwszym dniu nowenny)       

        

         Dzień Trzeci  

 Niepokalana Wspomożycielko, Matko Miłości! . Tyś
 
umiłowała Boga największą miłością, na jaką człowiek
 
zdobyć się może. W imię tej miłości przyjęłaś bez skargi
 
swą misję najboleśniejszą. Uproś mi dar miłości. Niech
 
moje serce otwiera się na przyjęcie Boga Miłości a moje
 
czyny niech stają się przedłużeniem dobroci i miłosierdzia
 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech on będzie celem
 
mego życia, przedmiotem moich tęsknot i pragnień,
 
motywem moich starań i czynów.        

  Amen.

(7 Zdrowaś, Chwata Ojcu i Modlitwa )

 

Dzień Czwarty 

                                        

Niepokalana Wspomożycielko Matko wszystkich
ludzi. Pod Krzyżem na Kalwarii zostałaś dana za
Matkę, wszystkim pokoleniom ludzkim. Z jaką miłością
wypełniałaś testament Twego Syna świadczą tysiączne
podziękowania zanoszone do Ciebie przez cale wieki.
I w tym Cudownym Wizerunku każdego dnia rozlewasz
swe łaski hojną dłonią na wszystkich którzy się do
Ciebie garną. Proszę Cię, Matko Skrzatuska obejmij
mnie swym kochającym sercem i uproś mi tę łaskę
o którą Cię w tej nowennie proszę. Naucz mnie również
tej prawdziwej, Chrystusowej miłości bliźniego bym
czyniąc innym dobrze, stal się godniejszym Twej
miłości i łaskawości.

 Amen.           

(7 Zdrowaś, Chwata Ojcu i Modlitwa )

 Dzień Piąty

 Niepokalana Wspomożycielko, Matko nasza najmilsza.
Twe życie, od cichego domku w Nazarecie po chwalebne
Wniebowzięcie służy nam jako wzór chrześcijańskiej
religijności i pobożności. Gdy wokoło szerzy się
obojętność religijna i bezbożnictwo, proszę Cię, Matko
najlepsza, broń mojej Wiary. Niech moja pobożność
ma na względzie tylko chwałę Boga i dobro bliźnich.
W modlitwie nazywamy Cię Przybytkiem prawdziwej
pobożności. Naucz mnie takiej postawy w służbie
Bożej, aby moi najbliżsi i znajomi zbliżali się z
większą gorliwością do Bożych tajemnic. Mato Boża
Skrzatuska, wyproś mi postawę religijną według
Serca Bożego

Amen.

         (7 Zdrowaś, Chwata Ojcu i Modlitwa )

         Dzień Szósty

Niepokalana Wspomożycielko, Królowo Męczenników!
Serce Twoje, według przepowiedni Symeona, przeszył
 
miecz boleści. Twe doświadczenie płynące z cierpienia, 
Twoja cierpliwości od żłóbka po krzyż, Twoja wiara
 
w zwycięstwo dobra - są dla mnie wzorem i zachętą do
 
cierpliwości i zgadzania się z wolą Bożą w każdej życiowej
 
sytuacji. Uczysz mnie cierpliwie dźwigać krzyż cierpienia, 
choroby, bolesnej straty, niewdzięczności i oszczerstwa.
 
Moje siły są jednak zbyt słabe, aby to wszystko udźwigać. 
Dlatego bądź przy mnie, Matko Bolesna, abym umiał iść
 
w Twoje ślady w każdej sytuacji i okoliczności życia.
 
Bądź moim wzorem i pomocą.        

  Amen.        

          (7 Zdrowaś, Chwała Ojcu i Modlitwa)      

      

          Dzień Siódmy

Niepokalana Wspomożycielko, najczystsza Oblubienico
 
Ducha Świętego! Ku czci Twej piękności i doskonałości
Wyśpiewano tyle pieśni, ułożono tysiące poematów.
Włączam się w tę pieśń wieków, a ty pochyl się nade mną,
okryj mnie swym płaszczem i chroń przed zepsuciem
i zgorszeniem dzisiejszego życia. Jestem słaby i noszę 
drogocenny skarb w kruchym naczyniu. Wypraszaj mi 
więc siłę moralną bym przezwyciężał pokusy chciwości,
ambicji, łakomstwa, nieumiarkowana. Wyproś mi
Matko wieczne oglądanie Boga obiecane ludziom
czystego serca. 

Amen. 

         (7 Zdrowaś, Chwała Ojcu i Modlitwa)     

   

Dzień ósmy

Niepokalana Wspomożycielko, Matko i Opiekunko nasza! 
Wypełniając swoje powołanie w dziele zbawienia,
większość swego życia spędziłaś w zaciszu domku
nazaretańskiego. Miałaś swoich sąsiadów i znajomych.
Umiałaś żyć w przykładnej zgodzie ze wszystkimi,
znosić z cierpliwością ich przywary i nałogi, darować
im odbierane od nich przykrości i krzywdy. Wyproś
mi ducha wyrozumiałości i tolerancji względem
wszystkich, wśród których żyją: dobrych i mniej
dobrych, wierzących i niewierzących, pobożnych
i obojętnych. Niech za Twym przykładem stanę się
apostołem dobra, zgody, pokoju i miłości.

Amen.

         (7 Zdrowaś, Chwała Ojcu i Modlitwa)

Dzień Dziewiąty


Niepokalana Wspomożycielko i Matko moja najlepsza !
Wśród cnót, które zdobiły Twoje życie doczesne, dziś
skłaniam swe czoło przed Twoją wiernością i wytrwałością.
W ziemskich wymiarach przymioty te stanowią cenny
wkład w życie społeczne, zabezpieczają wzajemne zaufanie
i są warunkiem szczęśliwej realizacji podjętych postanowień.
Dlatego i ja dziś staję w ostatni dzień nowenny przed Twoim
wizerunkiem z pokorna prośbą o te właśnie cnoty:
o wierność i wytrwałość w praktykowaniu wiary świętej i jej
nakazów. Obym wytrwał aż do śmierci w zobowiązaniach
przyjętych na chrzcie świętym i cieszył się zawsze Twoją
opieką i pomocą. Niech Twoja wiara, nadzieja i miłość,
Twoja cierpliwość, dobroć i wyrozumiałość - będące
stałym przykładem dla mnie - staną się również tytułem
do udziału w Twoje chwale U tronu Twojego Syna.

Amen.

         (7 Zdrowaś, Chwata Ojcu i Modlitwa)

         Modlitwa do Matki Boskiej Pani Skrzatuskiej